Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Atlantis Utveksling

§ 1 Opprettelse og navn

Stiftelsen Atlantis Utveksling er opprettet med virkning fra 01.04.1987 ved vedtak i Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoners (LNU) styre 25.02.1987. Stiftelsens grunnkapital er kr. 100.000. Grunnkapitalen er ikke urørlig.

§ 2 Formål og virksomhet

Stiftelsens formål er å fremme internasjonal utveksling. Virksomheten skal særlig bidra til at ungdom får møte, oppleve og lære om andre samfunn og kulturer. Virkemidlene i arbeidet skal være informasjons- og rådgivningsvirksomhet, gjennomføring av egne utvekslingsprogrammer og praktisk tilrettelegging av besøk til og fra Norge.

§ 3 Styring og forvaltning

3.1 Stiftelsens øverste myndighet innehas av styret som skal ha fra 4 – 8 medlemmer. Styremedlemmene velges av styret. De ansatte kan velge en observatør til styret, med tale- og forslagsrett.

Alle oppnevninger skjer for 2 år av gangen. Maksimal funksjonstid er til sammen 6 år.

3.2 Stiftelsen forpliktes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

3.3 Styret kan meddele prokura. Styret holder møte så ofte som det er nødvendig.

3.4 Som del av styrets oppgaver inngår:

– Utarbeide årlig arbeidsplan og budsjett for Stiftelsens virksomhet.

– Utarbeide langsiktige planer.

– Fastsette Stiftelsens årlige driftsregnskap, balanse og årsmelding.

– Sørge for en forsvarlig forvaltning av Stiftelsens ressurser og at regnskapet er innrettet i samsvar med Regneskapsloven og Revisorloven.

3.5 Styret kan nedsette særlige arbeidsgrupper for å løse spesielle oppgaver etter styrets nærmere bestemmelser og for øvrig innhente råd etter behov.

Styret kan fastsette en rimelig årlig godtgjørelse til styremedlemmene.

3.6 Styret fastsetter sin forretningsorden innenfor vedtektenes rammer.

§ 4 Rådgivende organ

Stiftelsen kan etablere et råd. Styret i Stiftelsen skal avgjøre hvordan rådet kan være sammensatt og hvordan medlemmene utpekes.

Hvert medlem utpekes for 4 år av gangen fra den dato styret fastsetter.

Rådet behandler saker som styret måtte forelegge og kan gi råd til styret om Stiftelsens drift.

§ 5 Revisjon

Stiftelsen skal ha revisor som er statsautorisert.

§ 6 Finansiering

Stiftelsen kan motta offentlig og privat støtte. Stiftelsen kan oppta lån.

§ 7 Opphør

Dersom Stiftelsen opphører, skal midlene Stiftelsen da måtte råde over anvendes i samsavar med vedtektenes § 2 etter styrets nærmere bestemmelser.

§ 8 Andre bestemmelser

Dersom intet annet følger av disse vedtektene, gjelder Lov om Stiftelser av 15. juni 2001.