Våre verdier

Atlantis Utvekslings visjon og kjerneverdier uttrykker de verdiene som er viktigst for oss, og danner utgangspunkt for hvordan våre deltagere, verter og samarbeidspartnere skal kjenne oss.

Visjon

En verden hvor respekt, toleranse og likeverd ligger til grunn for all samhandling mellom mennesker.

En god verden avhenger av god samhandling mellom mennesker. En forutsetning for god samhandling er gjensidig respekt, toleranse og forståelse av likeverd. Respekt og toleranse for andre mennesker og kulturer oppnås gjennom kunnskap og innsikt, noe som igjen avhenger av at mennesker fra ulike kulturer møter hverandre. Frivillig arbeid og kulturutveksling er en effektiv metode for å oppleve og erfare andre kulturer enn sin egen, og Atlantis mener at slike møter bidrar til økt respekt, toleranse og forståelse av likeverd.

Formålsparagraf

Stiftelsens formål er å fremme internasjonal utveksling. Virksomheten skal særlig bidra til at ungdom får møte, oppleve og lære om andre samfunn og kulturer. Virkemidlene i arbeidet skal være informasjons- og rådgivningsvirksomhet, gjennomføring av egne utvekslingsprogrammer og praktisk tilrettelegging av besøk til og fra Norge.

Mål

Å fremme respekt og forståelse for andre mennesker gjennom kulturutveksling.

Kjerneverdier

Våre kjerneverdier uttrykker de verdiene som er viktigst for Atlantis Utveksling og danner utgangspunkt for hvordan våre deltagere, verter og samarbeidspartnere skal kjenne oss.

• Kompetanse

Flere av Atlantis Utvekslings programmer har eksistert i mer enn 40 år. Alle ansatte har bred erfaring med å reise og bo i utlandet. Alle ansatte skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse til å gi et realistisk bilde av hva det vil si å oppleve en ny kultur fra innsiden, til å forberede og følge opp deltagere og samarbeidspartnere.

Atlantis Utveksling samarbeider med lokale organisasjoner i verts- og sendeland som kjenner egne forhold best.

Atlantis Utveksling ønsker å delta i samfunnsdebatten om kulturutveksling, blant annet om aupairordningen og effekten av frivillig arbeid. Vi ønsker å bidra til at rettigheter og regelverk tilknyttet våre programmer forbedres.

• Likeverd

Atlantis Utveksling jobber for økt toleranse og respekt blant mennesker. Vi ønsker å formidle likeverd og respekt til våre deltagere, samarbeidspartnere, lokalbefolkning og våre vertsfamilier. Vi vil gjennom ulike prosjektsamarbeid vise at livssituasjon, bakgrunn eller helsetilstand er uvesentlig for menneskets rett til respekt. Vi skal, gjennom våre utvekslingsprogrammer, legge til rette for at personlige erfaringer bidrar til å fjerne fordommer og fremmedfrykt ved at mennesker fra ulik kultur og bakgrunn møter hverandre. Vi har som mål at både lokalbefolkning og deltagere får mest mulig ut av kulturutvekslingen.

• Engasjement

Atlantis Utveksling handler ut i fra en idealistisk holdning om at kulturutveksling bidrar til økt respekt og forståelse for andre mennesker og kulturer. Atlantis støtter ulike samfunn i alle verdensdeler ved å samarbeide med lokale partnere. Vi mener at frivillig arbeid er idealisme i praksis, og at våre deltageres innsats bidrar til positive møter og skaper gode opplevelser utover landegrenser.

Vi jobber for at våre samarbeidspartnere, deltagere og verter stiller seg bak våre verdier.

Atlantis Utveksling jobber for at våre samarbeidsprosjekter skal bidra til økt forståelse for viktigheten av bærekraft og biologisk mangfold.

• Trygghet

Atlantis Utveksling jobber for at alle våre programmer er av høy kvalitet og trygge for alle involverte parter. Vi forbereder og følger opp deltagere, verter og samarbeidspartnere. Vi jobber med lokale organisasjoner fordi de kjenner de lokale forholdene best. Vi skal, sammen med våre samarbeidspartnere, fokusere på sikkerhet gjennom å være tilgjengelige og ansvarlige, og jevnlig evaluere våre programmer, samarbeidspartnere og deltagere.