Prosjektenes vinning

Atlantis samarbeider med lokale organisasjoner i flere utviklingsland. Utvekslingen skjer på prosjektenes vilkår, for å sikre etisk samarbeid. Prosjektene bestemmer selv antall frivillige og lengde på oppholdet, men hva får prosjektet egentlig ut av et samarbeid med Atlantis?

Prosjektene får flere fordeler ved å motta frivillige. Frivillige fungerer som et par ekstra hender på prosjekter som ofte er underfinansiert og underbemannet. Selv om mange av prosjektene ønsker å ansette flere lokale, har de ikke alltid ressursene til det. De frivillige kommer dermed inn og hjelper til der det er behov og avlaster ansatte som ofte har mye ansvar og lite tid. Praksiselever og frivillige med faglig bakgrunn bidrar også på prosjektene med videreføring av sin kompetanse. Frivillige har bidratt på prosjekter på ulike måter. Vi vil gi noen eksempler på dette for å inspirere og vise nytten av frivillig arbeid:

Overføring av kunnskap

Uganda Førstehjelp

I Uganda har to praksiselever valgt å bruke mye av sin tid på prosjektet på å lære opp de lokalt ansatte. ettersom de to er utdannede sykepleiere, har de brukt sin kompetanse til å gi førstehjelpskurs og informere om generelle helse- og hygienerutiner. Ved å fokusere på de ansatte på prosjektet, har de to sykepleierne sørget for mer kompetanse blant de fast ansatte ved barnehjemmet, slik at de kan håndtere situasjoner på en bedre og sikrere måte. Kunnskapsoverføring er et viktig aspekt ved kulturutvekslingen både for den enkelte frivillige og for prosjektet.

Økt kjennskap til andre kulturer og språk

Frivillig arbeid i Sør-Afrika - St.George

Det er ikke bare den frivillige som drar nytte av kulturutvekslingen. Ansatte og barna på prosjektene får også innsikt i forskjellige kulturer og normer. For eksempel kan jentebarn som vokser opp i et mannsdominert samfunn dra nytte av å lære om kvinners stilling i et land som Norge, for så å sette egne krav og få større forståelse av sine rettigheter.

Barn på barnehjem og skoler som mottar frivillige har ofte bedre mulighet til å lære engelsk. Gjennom daglig samvær og kommunikasjon lærer barna ord og fraser som legger et godt grunnlag for videre språkutvikling senere i livet.

Økonomisk gevinst

Praksis på Filippinene helseklinikk

En del frivillige velger å bidra ved å donere materiell eller støtte til prosjektet. De fleste prosjekter får støtte gjennom å motta frivillige fra Atlantis, men dette er ofte ikke nok til å dekke behovene. På Filippinene har flere praksisgrupper med sykepleiere valgt å donere materiell fra Norge, noe det er stort behov for på de lokale klinikkene. Flere har også startet innsamlinger fra familie og kjente i Norge for å kjøpe utstyr til prosjektene de jobber på.

Nye blikk og innspill fra frivillige

 

Ghana brødbaking

Andre frivillige bidrar ved å sette opp nye prosjekter eller videreutvikle eksisterende. I de fleste av prosjektlandene våre er det behov for initiativ og forbedring av eksisterende rutiner. Atlantis frivillige har over mange år vært med på å bidra til bedre fungerende prosjekter ved å vise initiativ og opprette nye aktiviteter. Et eksempel på dette er på prosjektet for rusavhengige kvinner i Ghana.  En tidligere Atlantis-frivillig satte opp et brødbakingsprosjekt for at kvinnene skulle tjene til livets opphold og gjøre noe aktivt. Et annet eksempel er fra Filippinene der frivillige har satt i gang flere aktiviteter på senteret for ungdom på kanten av loven. Blant annet har de lært ungdommen å bake, snekre og jobbe som frisør.

Dette er bare noen få eksempler på hva prosjektene får ut av å motta frivillige. Det viktigste alle frivillige bidrar med på prosjektene er sitt engasjement og sin tid. Flere prosjekter ville ikke eksistert uten hjelpen fra frivillige og den store innsatsen de gjør hele året.