Skatt

Arbeidende gjester er skattepliktige på linje med alle andre arbeidstakere

Skattekort

Arbeidende gjester må møte personlig på skattekontoret for ID og legitimasjonskontroll. De blir registrert i Norge med et D-nummer (midlertidig personnummer) og kan deretter søke om skattekort. Ikke alle skattekontorer utfører ID-kontroll. Se en oversikt her.

Beregning av skatt

Arbeidende gjester må betale skatt både av lommepengene samt verdien av fri kost og losji. Per 2019 beregnes verdien av kost og losji til 125 kr døgnet, se Skatteetatens nettside for oppdaterte satser. Be om å få 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere når dere søker om skattekort for den arbeidende gjesten. Husk også å be om at de får skattekortet på engelsk. Da vil de automatisk også få selvangivelsen på engelsk.

Arbeidende gjester skal ikke bli tildelt frikort. For skatteyter som ikke er bosatt i Norge hele året, reduseres personfradraget og det gis personfradrag i skattepliktig inntekt kun for antall måneder bosatt i Norge i løpet av kalenderåret. Inntekstgrensen for frikort vil derfor variere med antall måneder bosatt i Norge samt størrelsen på forventet inntekt.

På Skatteetatens nettsider er det lagt ut en kalkulator for enkel skatteberegning. Her kan man legge inn forventet inntekt i kombinasjon med antall måneder bosatt i Norge og få en beregning av størrelsen på trygdeavgift og skatt for ulike inntektsnivåer og ulike lengder på oppholdet.

Merk at det også skal betales arbeidsgiveravgift for både lommepenger og verdien av kost og losji.

Selvangivelse og skatteoppgjør

For at de arbeidende gjestene enklest mulig skal kunne gjøre endringer i selvangivelsen, bør de få tilgang til å gjøre rettelser via nett. Til dette trenger de elektronisk ID. Dersom de ikke har norsk BankID, er det fint om dere kan hjelpe dem med å ordne annen elektronisk ID.

Skatteetatens nettsider har mye informasjon om skatt og selvangivelse på både engelsk og norsk. Blant annet kan man finne informasjon om hvordan man fyller ut selvangivelse som utenlandsk arbeidstaker og hvilke fradrag man da kan ha rett på. Spesielt relevant er standardfradragret for utelandske arbeidstakere og utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt. Se gjerne brosjyren «Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende» (engelsk/norsk).

Husk at den arbeidende gjesten må melde adresseendring ved flytting fra Norge for å motta selvangivelsen i hjemlandet. Den vil ellers bli sendt til vertsfamiliens adresse i Norge.