Ofte stilte spørsmål

Når det er noe du lurer på, er sannsynligheten stor for at noen andre har stilt det samme spørsmålet før. Under finner du svar på de spørsmålene vi oftest blir stilt.

Hvor mye kan den arbeidende gjesten jobbe?

I tråd med Europarådets bestemmelser skal den arbeidende gjesten jobbe maksimum 35 timer per uke. Hun eller han skal ha minimum 1,5 dag sammenhengende fri per uke.

Det er ikke mulig å la den arbeidende gjesten jobbe mer enn de 35 timene mot ekstra betaling.

I svært hektiske perioder åpner vi likevel for at den arbeidende gjesten kan jobbe noe ekstra, men da må dette avtales og det kan ikke kreves eller forventes. De ekstra timene skal kompenseres for gjennom avspasering på et senere tidspunkt.

Hvilke oppgaver har vi som vertsfamilie?

Som vertsfamilie for en arbeidende gjest er det en forutsetning at man inkluderer ham eller henne i familien. Ungdommen skal føle seg ønsket og velkommen i vertsfamilien sin. Det er viktig at dere hjelper ham/henne i den overgangen det er å tilpasse seg livet i en ny familie, i et ukjent land, med fremmed språk og kultur.

Før dere søker, må dere tenke nøye igjennom hva det vil si å møte en ny kultur i deres eget hjem, og vurdere hvordan dere best kan forholde dere til de utfordringene som måtte oppstå. Samtidig må dere sette dere inn i hvordan den arbeidende gjesten vil oppleve å komme til dere, og være innstilt på å måtte tilpasse dere noe.

Det er viktig at både familien og ungdommen er motivert til å møte hverandre med åpenhet og fleksibilitet.

Når ungdommen har kommet til Norge, skal vertsfamilien hjelpe ham eller henne å skaffe personnummer og skattekort. For arbeidende gjester som trenger arbeidstillatelse, skal man også besøke det lokale politikammeret og registrere ankomst og avreise til og fra Norge.

Hva bør vi tenke på før vi inviterer en arbeidende gjest?

Dere må vite at dere har tid til å ta imot og ivareta den arbeidende gjesten sosialt. Det krever ofte litt ekstra innsats i starten før man har blitt kjent. Har dere ikke tid til å ta imot den arbeidende gjesten på en god måte, er nok ikke arbeidende gjest noe for dere akkurat nå.

Deretter er det viktig å tenke gjennom hva dere ønsker av den arbeidende gjesten, både i arbeidet og sosialt. Det er lurt å formulere forventningene dere har, slik at dere kan snakke med de ulike kandidatene om disse før dere skriver kontrakt. Spør de aktuelle kandidatene om hvem de er, hva de bidrar med hjemme, hva de gjorde i den forrige jobben sin, hva de liker å gjøre. Jo mer dere vet om kandidaten, jo lettere er det å avgjøre om det er en god match.

Vi anbefaler også at man tenker gjennom hvilke behov man har som familie. Hva er det greit at den arbeidende gjesten er med på? Hvor ofte trenger dere litt tid for dere selv? Kanskje kan dere legge til rette for at den arbeidende gjesten blir kjent med andre ungdommer som bor i nærheten, slik at han/hun blir mindre avhengig av dere. Noen foretrekker også å invitere to ungdommer på en gang, slik at de kan være sosiale sammen, og presset på at dere skal «underholde» dem blir mindre.

Vi kjenner en ungdom fra før som vi ønsker å ha som arbeidende gjest. Kan vi det?

Det er fullt mulig å søke gjennom Atlantis selv om dere allerede kjenner en ungdom dere ønsker å invitere. Atlantis vil kunne tilby dere trygghet ved at vi kjenner de lover og regelverk som regulerer forholdene rundt arbeidende gjester. Vi har lang erfaring og kan komme med gode råd i forkant og underveis i oppholdet.

Begge parter vil kunne bruke Atlantis som en nøytral part. Den arbeidende gjesten vil kunne bruke oss for å komme i kontakt med andre arbeidende gjester, samt delta på turer og sammenkomster i vår regi.

Vær oppmerksom på at begge parter likevel må oppfylle våre krav til verter og deltakere, og følge betingelsene som alle andre.

Hva med skatt og arbeidsgiveravgift?

Dere må betale arbeidsgiveravgift for den arbeidende gjesten, og levere lønnsoppgave til skattemyndighetene på vanlig måte. Verdien av gratis kost og losji legges til inntekten av skattemyndighetene før beskatning av ungdommen. Den arbeidende gjesten skal motta lønnslipp for utbetalte lommepenger, slik at de kan kontrollere at skatt er betalt på riktig måte. Les mer om skatt her.

Er gjesten dekket av folketrygden og må vi ha annen forsikring?

Etter ankomst må vertsfamilien registrere ungdommen som arbeidstaker i Aa-registeret hos NAV. Dette skal gjøres seinest fredag uka etter at kontrakten har startet. Melding til Aa-registeret sendes enklest via Altinn. Dere må også sørge for yrkesskadeforsikring. Ved en eventuell ulykke vil arbeidsgiver stå ansvarlig hvis ikke yrkesskadeforsikring foreligger. De fleste forsikringsselskaper ordner dette, så hør med det selskapet dere allerede bruker.

Personer som har arbeidstillatelse i Norge eller kommer fra et EØS-land har under oppholdet like trygderettigheter som norske statsborgere dersom sykdom oppstår i Norge. Når sykdom inntreffer under Norgesoppholdet, skal ungdommen kun betale vanlig egenandel hos lege eller på sykehus.

Folketrygden dekker imidlertid ikke tannlegebehandling eller syketransport innenlands eller til hjemlandet.

Vi oppfordrer alle ungdommene til å skaffe seg reiseforsikring som inkluderer syke- og ulykkesforsikring, men det er ikke obligatorisk. Det kan være lurt å sjekke med dem om de har dette før de kommer.

Vi skal reise bort – hva gjør vi da?

En arbeidende gjest skal ikke ha ansvar for driften alene, og generelt sett bør vertsfamilien være tilstede hele tiden. Skulle imidlertid vertsfamilien bli nødt til å reise bort en stund, uten å ta gjesten med seg, ber vi om at dere tar kontakt med Atlantis minimum én uke før avreise.

Dere vil da få tilsendt et skjema som skal fylles ut, signeres av både vertsfamilie og ungdom og returneres til Atlantis. Dette er for å hindre uoverensstemmelser eller misforståelser dere imellom i ettertid. Det er svært viktig at begge parter er enige.

Oppgavene den arbeidende gjesten får når dere er borte må være oppgaver han/hun mestrer, ellers bør andre løsninger velges. Det er dessuten svært viktig at en avløser eller liknende er ansvarlig for driften og kan kontaktes av ungdommen ved behov.

Hva gjør vi dersom problemer oppstår?

Når man har en gjest på besøk over lengre tid, vil det iblant kunne oppstå konflikter og vanskelige situasjoner. For å få forholdet til å fungere, må derfor begge parter prøve å tilpasse seg og ta hensyn til hverandre.

For å kunne løse et problem, enten det er knyttet til personlige egenskaper eller kulturelle forskjeller, er det viktig å snakke med hverandre. Konflikter oppstår ofte nettopp på grunn av mangel på kommunikasjon. Det er viktig at dere er åpne omkring hvordan dere tenker og føler, og også lytter til hva ungdommen har å fortelle.

Husk at gjesten er langt hjemmefra, og kan føle at hjemlengsel, språkproblemer og møte med den norske hverdagen blir vanskeligere enn han/hun hadde tenkt seg. Da er det ungdommen som er den svakeste parten, og som trenger overbærenhet og forståelse fra sin norske vertsfamilie.

Dersom dere ikke klarer å løse problemet direkte med gjesten, ønsker vi at dere tar kontakt med oss. Til tross for begrensede muligheter til å løse individuelle problemer, som ofte kan komme av «dårlig kjemi» mellom ungdom og vertsfamilie, gjør vi vårt beste for å hjelpe til.

Vi vil prøve å hjelpe dere med å oppklare misforståelser og finne et kompromiss og en akseptabel løsning. Men for å kunne hjelpe dere på vei, må dere si i fra om problemet til oss.

At ungdommen flytter til en ny familie kan være en løsning i enkelte tilfeller. På grunn av den strenge lovgivningen rundt arbeidstillatelsen, er dette imidlertid mulig kun for ungdom fra EU-landene. Utlendingsloven begrenser denne muligheten for ungdommer fra resten av verden. Unntak kan kun gjøres når «særlig sterke menneskelige hensyn» taler for et skifte av arbeidsgiver. Dette betyr blant annet ved svært alvorlig sykdom i vertsfamilien.

Vertsfamilien er ellers forpliktet til å ha gjesten i hele perioden han/hun er invitert for. Dersom dere eller ungdommen blir tvunget til å avslutte oppholdet tidligere enn opprinnelig avtalt, gjelder to ukers gjensidig oppsigelsestid. Kortere varsel er kun akseptabelt i svært spesielle situasjoner. Ved et eventuelt brudd skal Atlantis varsles snarest.

Det er viktig at dere som vertsfamilie på forhånd tenker over hvordan dere kan takle eventuelle problemer og kulturkollisjoner. Da kan dere stå sterkere rustet, og også se at det å ha en noe vanskelig situasjon iblant kan være lærerikt.

Det kan kanskje være en idé å gå sammen med en eller flere naboer om å invitere arbeidende gjester samtidig. Da vil dere ha andre i samme situasjon å rådføre dere med, og ungdommene vil ha selskap i hverandre. Dette kan føre til bedre trivsel både for vertsfamilien og den arbeidende gjesten.