Lønn, arbeid og ferie

Arbeidende gjester lønnes med en kontraktfestet sats lommepenger, og er omfattet av arbeidsmiljøloven på samme måte som andre ansatte.

Lønnssatser:

Deltagere fra EU/EØS: kr. 1200,- per uke
Deltagere fra land utenfor EU/EØS: kr. 1000,- per uke

Det er ikke anledning til å trekke i lommepengene dersom den arbeidende gjesten jobber mindre enn avtalt. Det er heller ikke anledning til å betale mer for at de skal jobbe overtid.

Arbeidstid

Den arbeidende gjesten skal jobbe maksimalt 35 timer per uke og har rett til en og en halv dag sammenhengende fri i uka. Den daglige arbeidstiden skal normalt ikke overstige syv timer. Det er ikke anledning til at den arbeidende gjesten jobber mer utover dette, men i svært hektiske perioder åpner vi for at han/hun kan hjelpe til ekstra dersom dette avtales med den enkelte ungdom og kompenseres for med avspasering på et senere tidspunkt. Dette er imidlertid ikke noe man som vertsfamilie kan regne med eller ta for gitt. Er det svært ensidig arbeid (for eksempel innhøsting) eller delvis nattarbeid (for eksempel ved lamming) ber vi om at ungdommen arbeider mindre enn 35 timer per uke eller får ekstra fri i etterkant.

Arbeidsoppgaver

Arbeidende gjester skal delta i arbeidet på lik linje med andre familiemedlemmer på samme alder.

  • Passende arbeidsoppgaver er generelt gårdsarbeid som innhøsting og stell og pass av dyr. Den arbeidende gjesten må gis tilstrekkelig opplæring og skal ikke ha ansvar for driften alene. Arbeidet skal være variert.
  • Arbeidsoppgaver som ikke er passende er for eksempel oppføring av bygninger og husarbeid utover det som normalt forventes av et familiemedlem.

Fritid

Den arbeidende gjesten skal få tid til å delta i fritidsaktiviteter, og det skal legges til rette for at han/hun har tid til å utvide sine kulturelle og faglige kunnskaper. Vær behjelpelige med å finne passende aktiviteter i nærområdet. Den arbeidende gjesten skal også gis full mulighet til å utøve sin religion.

Ferie

I samsvar med ferieloven har den arbeidende gjesten rett til minimum 25 virkedager ferie hvert kalenderår. Dette gjelder så lenge den arbeidende gjesten begynner hos vertsfamilien senest 30. september. Dersom den arbeidende gjesten begynner etter 30. september, har han/hun rett på seks virkedager ferie. De samme reglene vil gjelde ved eventuelt bytte av vertsfamilie, så fremt den arbeidende gjesten kan dokumentere at ferie ikke er avviklet hos tidligere vertsfamilie. Dette betyr ikke at den arbeidende gjesten plikter å ta ut ferie, og den arbeidende gjesten skal ikke ha betalt for de dagene han/hun tar ut som ferie, da denne ikke er opptjent fra foregående år.

A-melding og arbeidsgiveravgift

Arbeidsforholdet skal meldes via a-melding ved første melding etter oppstartet arbeidsforhold (den 5. hver måned). Med dette blir praktikanten innmeldt i Folketrygden og har rett på nødvendig medisinsk hjelp på linje med norske statsborgere.

Vertsfamilien må betale arbeidsgiveravgift som for norske arbeidstakere, og levere lønnsoppgave til skattemyndighetene.