Lønn, arbeid og ferie

Praktikanter lønnes etter tariff for praktikanter og er skattepliktige på samme måte som andre ansatte.

Atlantis følger reglementet for lønn og arbeidstid gitt av Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene 2016 – 2018 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side. Praktikantene beskyttes av arbeidsmiljøloven på lik linje med nordmenn. Arbeidsforholdene skal derfor ikke være dårligere enn de forholdene norske praktikanter jobber under.

Lønn

Praktikantene skal lønnes etter tariff ved gjeldende satser fastsatt av Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Landbruk på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side. Lønnen er 70 % av nybegynnerlønn for fast arbeidstaker.

Fra og med 01.04.2018 er minimumslønn: 96,99 kr per time.
Overtidstillegg er på minimum 40%.

Disse reguleringene kan ikke avvikes uten at det er avtalt skriftlig med ungdommene og Atlantis, og det er ikke anledning til å gi mindre betalt. Vær klar over at de eventuelle andre godene som studentene blir tilbudt av vertsfamilien ikke skal inkluderes i lønnen, men komme som et tillegg.

Arbeidstid, fritid og ferie

Praktikanten skal ha en arbeidsuke på 37,5 timer med 7,5 timer om dagen, og minimum 30 minutters pause i løpet av dagen.

For alt arbeid utover alminnelig arbeidstid skal praktikanten få overtidsbetalt etter ovennevnte satser. Med alminnelig arbeidstid menes 9 timer per dag og 40 timer per uke. Dersom praktikanten skal arbeide med innhøstingsarbeid som fører til store variasjoner i arbeidstiden i ulike perioder, kan det gjøres skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden i henhold til arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven gir ikke praktikanten rett til tilleggsbetaling ved arbeid på kveldstid, helg og natt, så lenge arbeidstiden ellers er innenfor normal arbeidstid. Det er verdt å merke seg at arbeid på søndager, helligdager og natt kun er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Søndag inngår ifølge arbeidsmiljøloven normalt som en del av ukentlig fritid. Uansett hvordan arbeidet legges opp skal praktikanten ha minimum 35 timers sammenhengende fri per uke.

Praktikanten har rett til minimum 25 virkedager ferie hvert kalenderår. Dette gjelder så lenge praktikanten begynner arbeidet senest 30. september. Dersom praktikanten begynner etter 30. september, har han/hun rett på seks virkedager ferie. Praktikanten plikter imidlertid ikke å ta ut ferie, og skal heller ikke ha betalt for de dagene han/hun tar ut som ferie, da denne ikke er opptjent fra foregående år.

Feriepenger

Praktikanter har rett på feriepenger. Feriepengene skal utgjøre 10,2 % av feriepengegrunnlaget. De skal utbetales ved arbeidsforholdets slutt eller i januar påfølgende år. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Avløserlag som arbeidsgiver

Praktikanten kan lønnes gjennom avløserlaget, men da må han/hun være ansatt av avløserlaget med betingelse om at de skal jobbe kun for deg. Arbeidskontrakten må da være mellom praktikanten, avløserlaget og Atlantis.

A-melding og arbeidsgiveravgift

Arbeidsforholdet skal meldes via a-melding ved første melding etter oppstartet arbeidsforhold (den 5. hver måned). Med dette blir praktikanten innmeldt i Folketrygden og har rett på nødvendig medisinsk hjelp på linje med norske statsborgere.

Vertsfamilien må betale arbeidsgiveravgift som for norske arbeidstakere, og levere lønnsoppgave til skattemyndighetene.