Praktikant i landbruket

Praktikant i landbruket

Som vert for en praktikant i landbruket gir du utenlandske studenter innføring i norsk landbruk, levesett og kultur. Du gir studenter viktig kompetanse samtidig som du får god hjelp på gården eller i gartneriet fra motiverte studenter med interesse for å lære om din produksjon.

Hvorfor ansette landbrukspraktikanter?

  • Landbrukspraktikantene studerer landbruksrelaterte fag i sitt hjemland og har mye teoretisk kunnskap. Studentene er motiverte til, og interesserte i, å lære om moderne landbruksmetoder, -teknikker og -teknologi. Du gir studentene en mulighet til å sette sin teoretiske kunnskap ut i praksis, samtidig som du får verdifull hjelp med arbeidet.
  • Praktikantene skal jobbe sammen med andre ansatte eller verten, og må motta opplæring av deg eller ansatte med fagkunnskap.
  • Praktikantene lønnes med 70 % av nybegynnerlønn for fast ansatte arbeidere etter Overenskomsten for jordbruket og gartnerinæringene og står for maten selv. Grunnen til at praktikantene får lavere lønn, er at de er i en læringssituasjon. Det betyr at du forplikter deg til å gi dem god opplæring og rapportere til Atlantis Utveksling om opplæringen i løpet av oppholdet.
  • Praktikantene kan komme for perioder på 2-12 måneder (maksimalt 6 måneder for praktikanter utenfor EU), noe som gjør at du kan tilpasse ankomst av studenter etter dine behov og hvilken produksjonsperiode. Det er fleksibelt og enkelt, og du kan invitere dem enkeltvis eller i grupper. Du må imidlertid planlegge i god tid for at vi skal kunne finne studenter akkurat når du trenger dem. Atlantis Utvekslings utenlandske samarbeidspartnere vil finne praktikanter med relevant fagbakgrunn som trenger praksis innen den produksjonen du tilbyr.

Hvem kan bli vertsfamilie?

Praktikantordningen er for alle som driver en landbruksbedrift og som kan tenke seg å ansette utenlandske studenter. Vertsfamiliens virksomhet kan være innen dyrehold, planteproduksjon i veksthus/friland eller blandet drift. Også andre typer landbruksbedrifter, som for eksempel naturforvaltning, skogbruk eller landskapsplanlegging og design, kan invitere praktikanter gjennom Atlantis. Det må være et rimelig forhold mellom vanlige ansatte og praktikanter på gården, slik at praktikantene får den opplæringen de har rett på og som praktikantprogrammet krever.

Som vert forplikter du deg til å legge til rette for at studentene får variert og god opplæring den tiden de er i Norge. Du må ha et ønske om å dele av din kunnskap, og være innstilt på at opplæring vil ta mye tid i starten. Det vil dermed ta en stund før de kan ta ansvar for driftsoppgaver på egenhånd, men det vil selvsagt avhenge av hvilke oppgaver det gjelder.

Få tilsendt registreringsskjema for vertsfamilie –  gratis og uforpliktende

Hvem er praktikantene?

En praktikant i landbruket studerer landbruksfag på et universitet i utlandet, og kommer til Norge for å få praktisk erfaring. Praktikantene har ulik erfaringsbakgrunn, og spesialiserer seg innen forskjellige felt. Studentene ønsker å få kjennskap til norske landbruksmetoder- og teknikker, samtidig som de er interesserte i å oppleve en annen kultur.

  • Landbrukspraktikantene er i all hovedsak mellom 18 og 30 år.
  • Praktikantene studerer agronomi eller relaterte landbruksfag på høyskole- eller universitetsnivå i et av de sentral- eller østeuropeiske landene som Atlantis samarbeider med.
  • Studentene er personlig intervjuet av våre samarbeidspartnere som også sjekker at de har tilstrekkelig gode engelskkunnskaper.
  • Praktikantene kan komme for 2-12 måneder (maksimalt 6 måneder for studenter fra land utenfor EU). Kontrakter med praktikanter fra land utenfor EU må inngås for hele perioden og kan ikke forlenges.
  • Noen av praktikantene fra EU-land har tidligere hatt praksis i andre land i Europa eller USA. Praktikanter fra land utenfor EU kan, i følge UDIs regelverk, ikke ha gjennomført praksis før oppholdet i Norge.
  • Studentene etterspør særlig praksisplasser innen norsk husdyrhold og planteproduksjon, men noen søker også kunnskap om andre felt, for eksempel skogbruk og bier.

Slik skjer utvekslingen

Ønsker du å invitere en landbrukspraktikant gjennom oss, må du først registrere deg som vertsfamilie.  Ved å kontakte oss får du tilsendt et registreringsskjema der du må fylle inn informasjon om drifta, familien og nærmiljøet. Du må også fylle ut en opplæringsplan som studentene skal gjennomgå. Vi må motta søknaden senest to måneder før du ønsker at studentene skal komme, slik at vi har tid til å finne egnede praktikanter til deg. Dersom de må søke om arbeidstillatelse (Ukraina, Thailand og Moldova), bør vi motta søknaden senest fire måneder før ønsket ankomst. Ta kontakt med oss for å finne studenter som passer for nettopp dere.

Atlantis finner praktikanter som passer for deg og din drift i samarbeid med organisasjoner og universiteter i ulike land, der alle studentene blir personlig intervjuet av en av våre samarbeidspartnere. Send oss gjerne en e-post der du forteller hvilke kvalifikasjoner du ser etter, så starter vi søket etter landbrukspraktikanter.

Når vi har kartlagt hvilke praktikanter som kan passe for dere, vil dere motta søknadene deres på e-post fra oss, slik at dere kan lese om hvilken erfaring de har og hvorfor de ønsker å komme til Norge. Dere kan nå kontakte studentene direkte for å få vite mer om dem. Når dere har bestemt dere for hvem dere ønsker å invitere, fyller dere ut og signerer kontrakter med praktikantene. Dere vil motta mer informasjon fra oss om hva dere må ordne når studentene kommer til Norge.

Kontraktene er utarbeidet av Atlantis i samarbeid med Utlendingsdirektoratet og Fellesforbundet.

Mer informasjon om praktikant i landbruket?

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Karoline på 94 19 05 39 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.