Hjelp for en periode – eller ingen hjelp overhodet?

Les Atlantis' kronikk om frivillig arbeid på barnehjem som stod på trykk i Vårt Land 5. august 2016.

Kommentar i Vårt Land august 2016De siste dagene har ”barnehjemsturisme” og frivillig arbeid i utlandet kommet i fokus. Redd Barna har påpekt at barn på barnehjem kan ta skade av hyppig utskifting av frivillige. Debatten har vært unyansert da den verken har gjort et forsøk på å fremme det lokale perspektivet eller har lykkes med å skille mellom ulike måter å organisere frivillig arbeid på. Atlantis og Redd Barna er helt enige i at enkelte organisasjoner dessverre arrangerer turer som ikke er til barnas beste eller har fokus på at begge parter skal få gjensidig utbytte av arbeidet som legges ned. På den andre siden har hundrevis av barn på barnehjem fått et mer spennende og variert aktivitetstilbud, ekstra leksehjelp, renere omgivelser og mer tid med sine primære, lokalt ansatte, omsorgspersoner, som en følge av frivilliges innsats.

En seriøs og kompetent organisasjon som arrangerer oppholdet er en forutsetning for at frivillig arbeid skal fungere etter intensjonen. Organisasjonen må sjekke de frivilliges egnethet, innhente politiattest og forberede de frivillige. Organisasjonen må videre stå som garantist for at det frivillige arbeidet foregår på lokale premisser og på lokalt forankrede prosjekt. Barnehjemmene Atlantis Utveksling samarbeider med har selv tatt en vurdering på at de ønsker seg, og kan nyttiggjøre seg, hjelp fra frivillige. Barnehjemmene bestemmer selv minste lengde på opphold, alder og bakgrunnskunnskap frivillige må ha. Barnehjemmene har ulike behov, og kan nyttiggjøre seg ulike typer kompetanse. Atlantis Utveksling tar den lokale vurderingen på alvor, og etterkommer etter beste evne ved å rekruttere egnede frivillige fra Norge.

Typisk for barnehjemmene vi samarbeider med er at de har mellom 25-45 barn og fra 2-4 faste ansatte. De er underbemannet og har ikke økonomiske ressurser til å ansatte flere. De har derfor bedt om å kunne motta internasjonale frivillige som selv betaler for kost og losji. De frivillige avlaster og frigjører dermed lokale ressurser til å kunne følge opp barna tettere. Flere av barnehjemmene, som Arise and Shine i Uganda, har barn med store funksjonsnedsettelser som ikke er i stand til å ta seg rundt på egenhånd. Før de startet å ta imot frivillige i 2014 besto hverdagen for de 7 barna med funksjonsnedsettelser stort sett av å ligge inaktive på madrasser. Ved hjelp av frivilliges innsats og ekstra arbeidskraft har det blitt tid og mulighet til å ta med barna ut, gi dem en mer stimulerende hverdag og muligheten til å delta i lek med andre barn. Barnehjemmet og Atlantis vurderer inaktivitet og fravær av stimuli og sosialt samvær som langt mer skadelig for barna enn en utskiftning av de som hjelper dem. I den virkelige verden er det ofte et spørsmål om hjelp for en periode, eller ingen hjelp overhodet.

En stor takk til alle våre flotte, engasjerte, frivillige som har bidratt i Uganda og våre øvrige programland som har bidratt til å gjøre hverdagen for utsatte barn på barnehjem bedre!