Frivillig arbeid – hva går programavgiften til?

Prosjektene vi samarbeider med ikke har midler til å dekke utgiftene til de frivillige må de selv betale for oppholdet. Atlantis ønsker å oppfordre til åpenhet og bevissthet i forhold til hva programavgiften frivillige betaler benyttes til.

Atlantis tar en fast sum som ligger mellom 3000-5500 på alle våre programmer, litt avhengig av faktorer som hvor mange arbeidstimer som må legges ned fra vår side ved påmelding og lengden på oppholdet i forhold til bemanning av nødtelefon etc. Vår andel benyttes til å drifte vårt kontor i Norge, våre hjemmesider, informasjonsarbeid og informasjonsmateriell til de som skal reise ut samt bemanne vårt 24 timers nødnummer i Norge. Atlantis driver ikke for profitt, og tar ikke ut utbytte av vår drift, men vi mottar heller ikke statsstøtte, og må derfor få dekket våre driftsutgifter. Dersom Atlantis går med overskudd, vil dette kanaliseres tilbake til utvalgte samarbeidsprosjekter og informasjonsmateriale for deltagere.

Resten av programavgiften går direkte til vår lokale partner i det landet du arbeider som frivillig. Atlantis har valgt denne modellen da vi ønsker å bidra til å skape flest mulig lokale arbeidsplasser i våre programland. Våre lokale partnere bruker sin andel av programavgiften til å betale vertsfamilier/frivillighus, støtte til prosjektet, leie av lokaler, eventuell undervisning av frivillige, lønn til frivilligkoordinator, oppfølging og opplæring av vertsfamilier og/eller lokalt ansatte samt egen administrasjon og drift. Som frivillig er du derfor med på å skape viktige arbeidsplasser i land og områder hvor det ellers er få muligheter for lokalbefolkningen. Avtalene vi har med de ulike partnerne våre varierer noe, men Atlantis arbeider aktivt for å sikre prosjektene eller institusjonene de frivillige arbeider ved en størst mulig del av programavgiften.

Vi har samarbeidet med våre partnere over mange år, og har god kjennskap, og full tillit, til dem. Enkelte har vi samarbeidet med så lenge som 30 år. Våre lokale partnere gjør en viktig jobb med å identifisere prosjekter og institusjoner som kan nyttiggjøre seg ekstra arbeidskraft i form av frivillige og andre former for materiell og ressurser. Generelt arbeider våre lokale partnere  tett med lokale myndigheter og institusjoner, og majoriteten av prosjektene som frivillige arbeider på er institusjoner som driftes av lokale eller regionale/nasjonale myndigheter. Disse har finansiering av det offentlige, men dette er ikke tilstrekkelig til å hverken ansette nok personal for å gi et godt aktivitetstilbud og oppfølging eller kjøpe noe særlig utstyr og materiell.

Filippinene frivillig arbeid med ernæringFor at du som frivillig skal få innblikk i dette, vil vi gjerne dele noen av de viktige prosjektene programavgiften din er med på å finansiere. På Filippinene driver vår lokale partner en rekke program og tilbud i lokalsamfunnet som delfinansieres av programavgiften, blant annet ernæringsprosjekter for utsatte barn, samfunnssenter som gir mødre tilgang på utdanning og mikrokreditt, helsefremmende arbeid som opplæring og enkle operasjoner og et program for å identifisere og hjelpe sårbare barn på det lokale søppeldeponiet. Så langt har programavgiften fra frivillige vært med på å finansiere fadderordning for 144 barn, 11 hus for hjemløse familier, 6 klasserom for lokale barn og gratis medisinsk behandling til over 2500 personer. I tillegg er 35 barn er hjulpet ut fra arbeid på søppelfyllingen og har begynt på skole.

Frivillig arbeid i Malaysia - DykkeprosjektI Malaysia går programavgiften blant annet til å finansiere et forskningsprosjekt på havskilpadder. Dette er det første prosjektet av sitt slag som er startet i Malaysia, og myndighetene bruker informasjonen frivillige samler inn til å utvikle bedre rutiner for å ivareta det marine livet i området. 25-30 % av programavgiften du betaler som frivillig i Malaysia går direkte til prosjektet du arbeider ved, så her er programavgiften med på å finansiere viktig forskningsarbeid for å bevare det unike livet i havområdene i Sørøst Asia.

I India arbeider vår lokale partner dynamisk og støtter prosjekter for en begrenset periode. I denne perioden får prosjektet ekstra arbeidskraft i form av frivillige og lokalt ansatte koordinatorer, i tillegg til økonomisk støtte og administrativ støtte og hjelp til å finne finansiering og planlegge videre drift. India frivillig arbeid undervisningEtter en periode med støtte er målet at prosjektene skal stå på egne ben og være i stand til å drive videre på egenhånd, uten frivillige og ekstern støtte. Tidsperioden vi samarbeider med hvert enkelt prosjekt varierer etter behovet ved prosjektet, og kan være fra 3 måneder og opptil flere år. Her går 30 % av programavgiften du betaler direkte til å støtte prosjektene med materialer og ulike former for ressurser. Denne modellen skal sikre størst mulig bærekraft for prosjektene. Prosjekter som tidligere har mottatt støtte, men nå er i stand til å drive uavhengig, inkluderer blant annet barnehjem, selvhjelpsgrupper for kvinner og barneskoler.

I Guatemala er frivillige på byggeprosjektet med på å finansiere huset som bygges til hjemløse familier. For hver frivillig som deltar på prosjektet mottar de 1750 NOK i direkte støtte. Siden prosjektet ble startet i 1979, har frivilliges programavgift delfinansiert hus til mer enn 50 000 utsatte guatemalske familier.Guatemala - Byggeprosjekt

I Uganda går en stor del av programavgiften rett til barnehjemmet i Jinja. Dette gir en ekstra inntekt til barnehjemmet, og muligheten til å kunne gi barna sunn og variert kost. Organisasjonen får mer midler til å kunne bruke på fysioterapi, sykehusbesøk og lignende for barna som har behov for dette.

Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål eller ønsker mer informasjon.