Forsikring for au pair

Alle au pairer som kommer til Norge må tegne en forsikring som dekker hjemsendelse ved død, sykdom eller skade. Det er vertsfamiliens ansvar å tegne og betale forsikringen for hele kontraktsperioden. Atlantis samarbeider med Gouda Reiseforsikring, og tilbyr en forsikring som dekker UDIs forsikringskrav. 

Obligatorisk forsikring

Det er obligatorisk for alle vertsfamilier å tegne forsikring for sin au pair, og unnlatelse av å tegne forsikring anses å være i strid med aupairkontrakten. Vertsfamilien er da ansvarlig for å dekke au pairens hjemreise/hjemsendelse ved død, sykdom eller skade.

Aupairforsikring gjennom Gouda ReiseforsikringGouda_hovedlogo_RGB_N

Gouda Reiseforsikring er en del av det norske forsikringskonsernet, Gjensidige, og er spesialist på reiseforsikring. Selskapet har eksistert i Norden siden 1994 – i Norge siden 2002 – og har samarbeidet med Atlantis siden 1995.

Aupairforsikringen kan tegnes for 12, 18 eller 24 måneder. Forsikringen er knyttet til au pairen personlig, og kan ikke sies opp eller eller endres av vertsfamilien.

Forsikringsbetingelser

Forsikringen skal tegnes for hele kontraktsperioden, og skal dekkes i sin helhet av vertsfamilien. Dette innebærer at au pairen ikke kan pålegges å dekke deler av eller hele forsikringssummen ved trekk i lønn/lommepenger eller annen avtale om refusjon.

Forsikringen er knyttet til au pairen. Utgiftene vertsfamilien blir påført ved å tegne forsikringen vil derfor ikke bli refundert dersom au pairen slutter eller bytter vertsfamilie. Vertsfamilien må eventuelt betale ny forsikring dersom de senere ønsker en ny au pair.

Dersom au pairen dør i løpet av kontraktsperioden, skal forsikringen dekke alle kostnader forbundet med tilbakesendelse av au pairens levninger og personlige eiendeler. Dersom tilbakesending av au pairens levninger ikke er mulig skal au pairens nærmeste pårørende kontaktes gjennom ambassaden i au pairens hjemland.

Forsikringen skal også dekke au pairens hjemreise ved sykdom eller skade når au pairen ikke lenger kan oppfylle kontrakten og etter at au pairen har fått nødvendig medisinsk behandling.

Forsikringen kan tegnes i hele EU/EØS-området eller, under visse forutsetninger, i au pairens hjemland. Dersom vertsfamilien vil benytte et forsikringsselskap i au pairens hjemland, må dette være et godkjent forsikringsselskap i hjemlandet, samt være akkreditert av Schengen-gruppen i hjemlandet. Utenriksstasjonen i land med godkjente forsikringsselskap vil kunne gi mer informasjon om hvilke selskap som kan benyttes.

Refusjon

Dersom au pairen ikke får innvilget visum, eller forsikringsbehovet opphører ved at au pairen reiser tilbake til hjemlandet tidligere enn planlagt eller fortsetter sitt opphold i Norge på annet oppholdsgrunnlag enn som au pair, kan kostnader for gjenstående måneder refunderes, fratrukket et administrasjonsgebyr på 300,- kr.

Det gis ikke refusjon dersom au pairen bytter familie.

Norsk folketrygd

Gjennom oppholdet er au pairen dekket av Norsk Folketrygd. Ved ankomst melder ungdommen seg hos skattekontoret for å få et personnummer og etter dette blir vedkommende innmeldt i folkeregisteret.

Reiseforsikring og øvrige forsikringer

Au pairen velger selv om hun/han vil tegne reiseforsikring for reisen til Norge eller helårsforsikring for hele oppholdet. En reiseforsikring vil dekke tap/ødeleggelse av bagasje og mobil/PC, samt avbestillingsforsikring, mens en helårsforsikring vil dekke langtidsskader etter ulykker, og ulike typer ansvarsforsikringer.

Om man tar med au pairen på ferie bør man skaffe egen reiseforsikring for au pairen, så sant ikke au pairen dekkes av familiens forsikring. Europeiske au pairer kan søke om å få Europeisk helsetrygdekort på bakgrunn av hjemlandets lover og regler.