Arbeidstid og lønn

Her finner dere informasjon om arbeids- og lønnsbetingelser for au pair.

Arbeidstid

Arbeidstiden til au pairen skal normalt ikke overstige fem timer per dag og maksimalt være 30 timer i uken. Eventuell barnpass om kvelden og/eller natten skal medregnes i arbeidstiden. Dette gjelder også selv om barnet sover. Nattarbeid skal ikke inngå blant au pairens faste oppgaver.

Au pairer fra EU/EØS-land kan etter avtale jobbe ekstra timer (f.eks. som barnevakt). Au pairene skal da lønnes etter tariff, minimum 150 kr/timen. For au pairer som søker om oppholdstillatelse gjennom UDI er det brudd på utlendingsloven å jobbe mer enn avtalte 30 timer per uke.

Lommepenger/lønn og underhold

Au pairen skal som et minimum være sikret fri kost og losji og motta lommepenger/lønn som angitt i UDI’s rundskriv 2012-015, vedlegg 1, jf. utlendingsloven § 58.

Beløpet for lommepenger/lønn skal oppgis i brutto (før skatt). Au pairer er skattepliktige og må skatte av inntekt over beløpet for frikortet. Dette gjelder også for mottak av kost og losji, hvor au pairen skal trekkes i henhold til Skatteetatens satser. Ferieloven gjelder for utbetaling av feriepenger til au pairen.

Au pairen skal opplyse om eventuelle spesielle behov for kost, allergier og om han/hun er vegetarianer/veganer. Au pairen skal i hovedsak spise den maten familien spiser, så sant ikke allergier eller overbevisning om kosthold tilsier at annen mat kjøpes inn.

Fritid

Au pairen skal ha fri minst 24 timer sammenhengende i uken og minst én slik fridag i måneden skal være søndag. I tillegg skal au pairen ha fri minst én fast ettermiddag per uke. Au pairen skal få tilstrekkelig tid til å delta i norskopplæring og fritidsaktiviteter, samt til å utvide sine kulturelle og faglige kunnskaper. I tillegg skal au pairen gis full mulighet til å utøve sin religion.

Ferie

Au pairen har rett til minimum 25 virkedager ferie hvert kalenderår i samsvar med ferieloven. Selv om au pairen ikke har vært au pair hele kalenderåret, men begynner hos vertsfamilien senest 30. september, har au pairen rett på full ferie. Dersom au pairen begynner etter 30. september, har au pairen rett på seks virkedager ferie. De samme reglene vil gjelde ved eventuelt bytte av vertsfamilie, så fremt au pairen kan dokumentere at ferie ikke er avviklet hos tidligere vertsfamilie.

Sykdom

Dersom au pairen blir syk må vertsfamilien fortsatt sørge for fri kost og losji. Vertsfamilien må betale lommepenger i de første 16 dager av sykdomsperioden. Som arbeidsgivere må vertsfamilien kontakte NAV, som vil være ansvarlig for videre lønnsutbetaling. Skulle sykdommen være av langvarig art, kan vertsfamilien i samråd med Atlantis og behandlende lege vurdere om au pairen må avslutte oppholdet.

Eventuell oppsigelse/avskjed

Kontrakten kan sies opp av begge parter med en frist på minst én måned. Au pairen har rett på advarsel og mulighet til å forbedre seg før han/hun blir oppsagt. Oppsigelsesfristen løper fra og med den dagen oppsigelsen kommer frem til den annen part.

Oppsigelsen skal være skriftlig. Vertsfamilien kan ikke si opp au pairen uten saklig grunn. Dersom au pairen krever det skal vertsfamilien skriftlig oppgi grunnen for oppsigelsen. Au pairen plikter ikke å begrunne en oppsigelse.

Begge parter kan heve kontrakten med øyeblikkelig virkning (avskjedigelse) dersom den annen part har gjort seg skyldig i grovt brudd på sine forpliktelser etter kontrakten eller annet vesentlig mislighold av kontrakten.

Meld fra til Atlantis ved endring i kontrakten. At kontrakten sies opp innebærer ikke at au pairen umiddelbart må forlate Norge.