Ansvarsbetingelser

Vertsfamiliens ansvar og forpliktelser

 1. Vertsfamilien er forpliktet til å følge de regler for aupairarbeid som er satt av Europarådet, Arbeidsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet. Vertsfamilien må også oppfylle de betingelser som de selv har skissert i søknadsskjemaet og kontrakten.
 1. Vertsfamilien er forpliktet til å være ærlig og tydelig i kommunikasjon med Atlantis Utveksling og au pairen, og ta kontakt med Atlantis Utveksling på et tidlig tidspunkt ved konflikt- eller problemsituasjoner.
 1. Vertsfamilien forplikter seg til å behandle alle au pairens personopplysninger med ytterste varsomhet, og i tråd med Atlantis Utvekslings retningslinjer for behandling av personopplysninger.
 1. Vertsfamilien er forpliktet til å hjelpe au pairen å bli registrert riktig i Norge. Dette innebærer hjelp til å effektuere arbeidstillatelsen fra UDI (hos politiet), registrere seg i Norge (EØS-borgere), søke om skattekort, bistå med valg av fastlege, opprettet bankkonto etc.
 1. Vertsfamilien er ansvarlig for å trekke skatt av au pairens månedslønn. Au pairen skal betale skatt av inntekt og verdien av kost og losji, jf. hans/hennes skattekort. Se satser hos https://www.skatteetaten.no/person/.
 1. Ved au pairens sykdom, plikter vertsfamilien å betale lommepenger de første 16 dagene av sykdomsperioden. Vertsfamilien plikter å sørge for fri kost og losji også i sykdomsperioden. Som arbeidsgivere må de sende sykemelding til NAV. Skulle sykdommen være av langvarig art, kan vertsfamilien i samråd med Atlantis Utveksling og behandlende lege vurdere om au pairen skal avslutte oppholdet.
 1. Vertsfamilien kan ikke kreve at au pairen betaler for gjenstander eller utstyr som blir ødelagt i arbeidstiden, så sant det ikke er gjort med overlegg.
 1. Vertsfamilien skal dekke au pairens nødvendige reisekostnader i forbindelse med au pairens hjemreise. Denne forpliktelsen bortfaller dersom au pairen blir værende i Norge eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet.
 1. Vertsfamilien skal betale forsikring for au pairen som dekker hjemreise/hjemsendelse ved au pairens død, sykdom eller skade. Unnlatelse av å tegne forsikring anses å være i strid med kontrakten. Vertsfamilien vil i slike tilfeller være ansvarlig for å dekke au pairens hjemreise ved død, sykdom eller skade.

Atlantis Utvekslings’ ansvar og forpliktelser

 1. Atlantis Utveksling forplikter seg til å gjennomføre formidlingen i tråd med IAPA og Europarådets anbefalinger.
 1. Atlantis Utveksling forplikter seg til å behandle vertsfamiliens personopplysninger i tråd med vår Personvernerklæring for Vertsfamilier på programmet Au Pair i Norge, samt inngå de nødvendige avtaler om behandling av personopplysninger med våre samarbeidsorganisasjoner i utlandet.
 1. Atlantis Utveksling skal veilede og sende ut relevant informasjon om søknadsprosessen og registreringsprosessen som au pairene og vertsfamiliene må gjennom.
 2. Atlantis Utveksling plikter å gi våre utenlandske samarbeidspartnere oppdatert og utfyllende informasjon om retningslinjer for au pairer som skal delta på programmet, bo hos en vertsfamilie og hva au pairene skal foreta seg før ankomst til Norge/ved ankomst til Norge. Det er Atlantis Utvekslings samarbeidspartner som skal informere au pairen om registrering hos politiet og hos Skatteetaten.
 1. Atlantis Utveksling plikter å informere våre utenlandske samarbeidspartnere om hvilke krav som stilles til kvalitetssikring av aupairkandidater. Kvalitetssikringen foregår ved intervjuer, test av engelsknivå, sjekk av referanser, innhenting av helseattest og innhenting av politiattest. Samarbeidspartner må bekrefte at dette er gjort før de sender kandidaten til Atlantis Utveksling for godkjenning.
 1. Atlantis Utveksling plikter å være behjelpelig med råd og veiledning dersom det oppstår problemer mellom au pairen og vertsfamilien, både før, under og etter oppholdet.
 2. Atlantis Utveksling er ikke ansvarlig for de konsekvenser det måtte bety for familien hvis au pairen blir forsinket, uteblir eller avbryter oppholdet før opprinnelig avtalt.
 3. Atlantis Utveksling er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap, skader, utgifter, urett eller ulemper som au pairen måtte påføre vertsfamilien. Videre er Atlantis Utveksling behjelpelig, men ikke ansvarlig, for brudd på kontrakten fra au pairen eller annen forsømmelse fra hans/hennes side, uansett om det er bevisst, ved neglisjering eller av annen grunn.
 1. Atlantis Utveksling er ikke ansvarlig for uhell som skjer med au pairen under oppholdet. Det legges vanligvis heller ikke noe ansvar på vertsfamilien så lenge de har påsett at forholdene i huset er i rettmessig stand, og innehar de påkrevde forsikringer. Skulle au pairen utrette skade i hjemmet, må krav rettes mot au pairen personlig.
 1. Atlantis Utveksling kan ikke stilles til ansvar for au pairens handlinger.
 1. Atlantis Utveksling er ikke ansvarlig for lang saksbehandling hos politi/UDI.
 1. Dersom Atlantis Utvekslings samarbeidsorganisasjoner ikke overholder krav til behandling av personopplysninger, vil Atlantis Utveksling si opp kontrakten. Vertsfamilien kan ved et slikt opphør ikke rette krav mot Atlantis Utveksling.

*Atlantis Utveksling tar forbehold om program- og prisendringer. Vertsfamilien forplikter seg i slike tilfeller å etterkomme programmets nye betingelser.

** Atlantis Utveksling tar forbehold om at au pairen kan ha oppgitt uriktig, eller holdt tilbake, informasjon i sin søknad.