Ansvarsbetingelser

Vertsfamiliens ansvar

 • Vertsfamilien er forpliktet til å følge de regler for aupairarbeid som er satt av Europarådet, Arbeidsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet. Vertsfamilien må også oppfylle de betingelser som de selv har skissert i familieprofilen og kontrakten.
 • Vertsfamilien er forpliktet til å hjelpe au pairen å registrere seg i Norge: Effektuere arbeidstillatelsen fra UDI eller registrere seg hos politiet, søke om skattekort, hjelpe med valg av fastlege, opprette bankkonto o.l.
 • Vertsfamilien plikter å dekke norskkurs og nødvendig studiemateriell for au pairen med et visst minimumsbeløp per år. Beløpet oppjusteres årlig. Vertsfamilien skal også dekke au pairens nødvendige reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs.
 • Trekke skatt på vegne av au pairen jf. hans/hennes skattekort.
 • Skulle au pairen bli syk må vertsfamilien fortsatt sørge for fri kost og losji. Vertsfamilien må betale lommepenger i de første 16 dager av sykdomsperioden.
 • Som arbeidsgivere må de kontakte NAV, som vil være ansvarlig for videre lønnsutbetaling. Skulle sykdommen være av langvarig art, kan vertsfamilien i samråd med Atlantis og behandlende lege vurdere om au pairen må avslutte oppholdet.
 • Navn og informasjon om au pairer som gis vertsfamilien er konfidensielt og må ikke overbringes til andre uten Atlantis’ samtykke. Enhver som måtte gjøre dette, vil bli holdt ansvarlig for gebyr som eventuelt går tapt for Atlantis.
 • Vertsfamilien er pliktig å være ærlig og tydelig i kommunikasjon med Atlantis og au pairen, og ta kontakt på et tidlig tidspunkt ved eventuelle konflikter eller problemer.
 • Vertsfamilien må melde ifra til Atlantis ved endring i kontrakten eller oppsigelser. At kontrakten sies opp innebærer ikke at au pairen umiddelbart må forlate Norge.
 • Au pairer som bytter vertsfamilie må levere fullstendig søknad om aupairtillatelse for arbeid i ny familie før de kan begynne arbeidet i den nye familien.
 • Vertsfamilien skal dekke au pairens nødvendige reisekostnader i forbindelse med hjemreise. Dersom au pairen bytter vertsfamilie i løpet av oppholdet i Norge går forpliktelsen over på den nye vertfamilien. Denne forpliktelsen bortfaller dersom au pairen blir værende i Norge på annet oppholdsgrunnlag enn au pair, eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet. Med nødvendige reiseutgifter menes de reiseutgifter au pairen har for å reise hjem på billigste reisemåte. Au pairen kan ikke pålegges å dekke deler av eller hele reisen til og/eller fra Norge ved trekk i lommepenger/lønn.

Atlantis’ ansvar

 • Atlantis forplikter seg til å gjennomføre formidlingen i tråd med IAPA og Europarådets anbefalinger, samt Norsk lov.
 • Atlantis skal veilede og sende ut relevant informasjon om søknadsprosessen og registreringsprosessen som au pairen og vertsfamilien må gjennom.
 • Atlantis skal legge tilrette for vellykkede aupairopphold ved å forberede og informere begge parter godt, samt være tilgjengelige for oppfølging under oppholdet.
 • Ved tvist mellom vertsfamilie og au pair er Atlantis behjelpelige med råd og veiledning. Er det aktuelt med juridisk rådgivning er Atlantis behjelpelige med kontakt til fri rettshjelp, JURK og Au Pair Center.
 • Atlantis er ikke ansvarlig for de konsekvenser familien måtte ha hvis au pairen blir forsinket, uteblir eller avbryter oppholdet før opprinnelig avtalt. Jf. vår garanti finner vi ny au pair til vertsfamilier dersom kontrakten sies opp i løpet av de første to månedene, under forutsetning av at vertsfamilien har overholdt sine forpliktelser.
 • Atlantis er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for tap, skader, utgifter, urett eller ulemper som au pairen måtte påføre vertsfamilien. Videre er Atlantis behjelpelig med megling og råd, men er ikke ansvarlig for brudd på kontrakten fra au pairen eller annen forsømmelse fra hans/hennes side, uansett om det er bevisst, ved neglisjering eller av annen grunn.
 • Atlantis er ikke ansvarlig for uhell som skjer med au pairen under oppholdet. Det legges vanligvis heller ikke noe ansvar på vertsfamilien så lenge de har påsett at forholdene i huset er i rettmessig stand. Skulle au pairen utrette skade i hjemmet, må krav på dette rettes mot au pairen personlig.
 • Atlantis er ikke ansvarlig for eventuell lang saksbehandling hos lokalt politi/UDI.
 • Atlantis tar forbehold om program- og prisendringer.

Oppsigelse og avskjed

 • Kontrakten kan sies opp av begge parter med frist på minst én måned. Au pairen har rett på advarsel og mulighet til å forbedre seg før han/hun blir oppsagt. Oppsigelsesfristen løper fra og med den dagen oppsigelsen kommer frem til den annen part.
 • Oppsigelsen skal være skriftlig. Vertsfamilien kan ikke si opp au pairen uten saklig grunn. Dersom au pairen krever det skal vertsfamilien skriftlig oppgi grunnen for oppsigelsen. Au pairen plikter ikke å begrunne en oppsigelse.
 • Begge parter kan heve kontrakten med øyeblikkelig virkning (avskjedigelse) dersom den annen part har gjort seg skyldig i grovt brudd på sine forpliktelser etter kontrakten eller annet vesentlig mislighold av kontrakten.
 • Meld fra til Atlantis ved endring i kontrakten. At kontrakten sies opp innebærer ikke at au pairen umiddelbart må forlate Norge.