Skole og kvinneprosjekt i India

Utdanning er det beste man kan investere i for å bryte ut av fattigdomsspiralen. Som frivillig i India kan du jobbe med en kombinasjon av å jobbe på skole og kvinneprosjekt. Der vil du jobbe som hjelpelærer på offentlig skole på formiddagen og bidra på kvinneprosjekt på ettermiddagen. Under kan du lese mer om begge prosjektene.

 • Fra 18 år og oppover
 • Minimum 2 uker
 • Oppstart hver uke
 • Bo hos vertsfamilie eller på hostell

Det er obligatorisk for barn mellom 6 og 14 år å gå på skole i India, og det er delstatenes ansvar å gi innbyggerne et gratis skoletilbud. Kvaliteten på skolene varierer imidlertid enormt, fra flotte og vel utrustede skoler med høyt utdannende lærere, til skoler nesten uten lærebøker og nok ansatte. Skolene som har elever fra slumområdene i byene og rurale landsbyskoler er blant de som har minst ressurser, og størst vansker med å rekruttere nok lærere. Samtidig har de elever som har ekstra stort behov for hjelp og støtte, da de ofte kommer fra store familier hvor foreldrene selv ikke har utdanning eller mulighet til å følge opp hvert enkelt barn tilstrekkelig.

Resultatet er at de få lærerne som er ansatte er overarbeidet og ikke har kapasitet til å følge opp hver enkelt elev godt nok. Det er også svært vanskelig å rekruttere lærere med gode engelskkunnskaper, da disse ofte velger å arbeide i andre sektorer som gir høyere lønn. Undervisningen i India foregår på engelsk fra 4. klasse, og det er veldig vanskelig for barn som ikke har tilstrekkelige engelskkunnskaper å kunne fortsette utdanningen sin etter fylte 14 år. Det er derfor stort behov for frivillige som kan bistå på de skolene som ligger i fattige skolekretser, særlig innenfor språkundervisning, men også i andre fag hvor det undervises på engelsk.

India frivillig arbeidArbeidsoppgaver på skolen

Som hjelpelærer kan du bidra til å gi ekstra undervisning til barn som trenger det og undervise mindre elevgrupper i engelsk, matte, geografi, datakunnskap og naturfag. Du kan også få ansvar for å undervise en hel klasse innen bestemte tema. Arbeidsoppgavene avtales med hver enkelt skole etter ankomst, i samråd med prosjektkoordinator og eventuelt andre frivillige som arbeider i samme periode som deg. Det stilles ikke krav til utdanning eller erfaring fra læreryrket, men det er en fordel med erfaring med barn og ungdom, og nødvendig med middels til gode engelskkunnskaper. Du vil ikke nødvendigvis få detaljerte instrukser om hvordan du skal legge opp undervisningen, så det er viktig at du selv tar initiativ og forbereder undervisningen før klassen samles.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i engelsk, matematikk og kreative aktiviteter som musikk og forming (maling og tegning f.eks)
 • Lek og sportslige aktiviteter
 • Fraværsregistrering
 • Opplæring i førstehjelp og organisering av jevnlig helsesjekk
 • Gi informasjon og skape positive holdninger til hygienerutiner/personlig hygiene
 • Organisering av utflukter med barna
 • Være med på å skape et godt og morsomt miljø for læring

Du kan arbeide fra 2 uker og oppover, men vi anbefaler minimum 4 uker. Du må være minimum 18 år, men det er gunstig å være noe eldre. Du kan arbeide på statlige skoler i Jaipur.

Kvinneprosjekt

India er blant de landene med flest analfabeter i verden, og det anslås at over halvparten av den voksne kvinnelige befolkningen ikke kan lese og skrive. Mange kvinner og jenter fra marginaliserte familier har aldri blitt gitt muligheten til å gå på skole, og har derfor lite kunnskap om egne rettigheter og muligheter. De har begrenset mulighet til å reise langt fra hjemmet for å arbeide, og kan derfor ha store problemer med å finne inntektsgivende arbeid for å sikre familien økonomisk. I India samarbeider Atlantis med et prosjekt som søker etter å gi disse kvinnene kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter som kan hjelpe dem til å finne betalt arbeid og tilgang på mikrokreditt.

I India kan du bidra med å gi marginaliserte kvinner kunnskap om egne rettigheter, praktiske ferdigheter og tilgang på mikrokreditt. Frivillige arbeider i hovedsak innenfor et av de tre ulike områder; uformell opplæring innen praktiske ferdigheter, selvhjelpsgrupper med fokus på kvinners rettigheter og mikrokreditt, selv om det ofte vil være mye overlapp mellom disse ulike områdene. Hva du vil arbeide med vil avhenge av hvor det er behov i perioden du er der og hvilket kvinneprosjekt du bli plassert på og er kvalifisert til.

Arbeidsoppgaver

 • Undervise engelsk
 • Gi informasjon om tema som er viktige for å drive en husholdning, slik som sparing, budsjettering etc.
 • Gi opplæring og informasjon om kvinners rettigheter, vold i nære relasjoner, hygiene, trygg seksuell praksis, matsikkerhet, demokrati og viktigheten av å benytte stemmeretten og mye annet.
 • Lære bort inntektsgenererende ferdigheter slik som sying.

Tidligere frivillige på skoler i India forteller

India frivillig arbeidFrida arbeidet med undervisning av både barn og voksne i India

Petter arbeidet på en skole for barn med spesielle behov

Marthe arbeidet på skole i Rajasthan

Mer informasjon om prosjektet i India

Ønsker du mer informasjon? Ring programrådgiver Madeleine på 94 19 05 34 / 22 47 71 70 eller kontakt oss her.

Du kan også avtale et møte med en rådgiver for å få mer informasjon.